Zekerheid gaat voor. Met professionele werkkleding en werkbescherming

Topcategorieën in "Werkkleding en Werkbescherming"

In veel ambachtelijke en technische beroepen zijn zowel functionele als robuuste werkkleding en beschermende kleding onmisbaar. Vaak heersen in ambachtelijke bedrijven, op grote bouwterreinen en in de productie bijzondere arbeidsomstandigheden, die het de werknemers noodzakelijk maken hun gezondheid boven het normale niveau te beschermen in het kader van de voorschriften voor de arbeidsveiligheid.

Arbeidsveiligheid in industrie en ambacht

Ondernemingen zijn in het algemeen verantwoordelijk voor voldoende arbeidsveiligheid. Om dit te garanderen moeten specialisten op het gebied van arbeidsveiligheid en bedrijfsartsen worden aangesteld om de onderneming en haar werknemers te ondersteunen bij arbeidsveiligheid en ongevallenpreventie. Natuurlijk zijn het aantal werkenden en de samenstelling van de beroepsbevolking van belang. Als het aantal werknemers meer dan 20 bedraagt, moeten ook zogenaamde veiligheidsfunctionarissen worden aangesteld. Precieze informatie en bijzonderheden over de wettelijke voorschriften vind je bij je bevoegde ongevallenverzekeringsinstelling.

In kleine en eenmansambachtelijke bedrijven vallen ziekten en verwondingen des te meer op: omdat het aantal vakmensen veel kleiner is, leidt een uitval tot aanzienlijke verliezen. Anders dan in middelgrote en grote bedrijven, maakt de ondernemer geen deel uit van een georganiseerd systeem, maar moet hij zelf zorgen voor een adequate arbeidsveiligheid in zijn bedrijf. Enige aanwijzingen hierover staan verderop in de tekst.

Het is ook belangrijk te weten dat de werkgever zijn werknemers geen kosten mag opleggen die verband houden met de naleving van de voorschriften inzake ongevallenpreventie en arbeidsveiligheid.

Persoonlijke beschermingsmiddelen: gebruik en keuze

De werkgever moet ook voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) ter beschikking stellen. Deze omvatten:

 • Hoofdbescherming,
 • Gezichtsbescherming,
 • Handbescherming,
 • Lichaamsbescherming,
 • Voetbescherming,
 • Ademhalingsbescherming,
 • Bescherming tegen vallen.

Het vaststellen van het gevaar gebeurt per werkplek, waarna besloten wordt welke PBM gebruikt moeten worden. De keuze en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen worden voorgeschreven in de gebruiksaanwijzing. Bij de keuze van sommige PBM's, bijvoorbeeld schoeisel of mondneusmaskers, moeten de betrokken werknemers betrokken worden. Ze moeten ook geïnstrueerd worden over het juiste gebruik van de uitrusting.

Waar je op moet letten bij de aanschaf van PBM

Bij de aanschaf van nieuwe PBM moet je vooral letten op

 • GS/CE-markering,
 • hoge beschermende werking,
 • lage belasting en invaliditeit,
 • compatibiliteit van de huid,
 • goed draagcomfort,
 • gemakkelijk onderhoud,
 • lage slijtage

.

Bedrijfsveiligheidsmaatregelen consequent doorvoeren - werknemers motiveren

Om ervoor te zorgen dat de vastgelegde beschermende maatregelen met succes in het dagelijkse arbeidsleven worden toegepast, is het niet voldoende de juiste werkkleding en PBM's aan te bieden en het gebruik ervan in de bedrijfsvoorschriften vast te leggen. Werknemers moeten opgeleid, geschoold en gemotiveerd worden om alle handelingen volgens de voorschriften uit te voeren.

Daartoe moet het voortdurend dragen van geschikte beschermende kleding, zoals veiligheidsschoenen of werkhandschoenen, tot een gewoonte gemaakt worden. Het helpt vaak om in cursussen de gevolgen te laten zien van het niet naleven van de voorschriften voor gezondheid en veiligheid op het werk. Werknemers moeten attent gemaakt worden op gedrag dat in strijd is met de veiligheid. Als laatste, maar daarom niet minder belangrijk, moet je als leidinggevende zelf het goede voorbeeld geven.